Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co można zyskać dziedzicząc udziały w spółdzielni rolniczej?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co można zyskać dziedzicząc udziały w spółdzielni rolniczej?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 11.04.2023r.

Jestem spadkobiercą mojego dziadka, który był członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Czy mogę zbyć jego wkład gruntowy w tę spółdzielnię? Kto płaci podatek rolny za ten wkład? Czy to prawda, że gdybym został członkiem spółdzielni, mógłbym tam pracować?

Czy spadkobierca gruntowego wkładu spółdzielczego może go wycofać?

Artykuł 151 Prawa spółdzielczego wskazuje, że następcy prawni członka, jak również niebędący członkami właściciele gruntów wniesionych za ich zgodą do spółdzielni mogą wycofać wkład gruntowy według zasad odnoszących się do członka, który wypowiedział członkostwo.

Z kolei art. 148 § 1 określa, że jeżeli statut przewiduje wniesienie wkładu gruntowego, powinien określać zasady i termin jego wycofania w razie ustania członkostwa w spółdzielni oraz określać zasady częściowego wycofania wkładu gruntowego w czasie trwania członkostwa. Statut powinien określać również zasady i termin ostatecznych rozliczeń między członkiem wycofującym wkład gruntowy a spółdzielnią. Członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron.

Warto także wspomnieć o art. 147 Prawa spółdzielczego. Według niego członek będący właścicielem gruntu stanowiącego wkład może tym gruntem rozporządzać aktami między żyjącymi lub na wypadek śmierci. Jednakże jeśli zamierza przenieść własność gruntu na osobę niebędącą członkiem tej samej spółdzielni, powinien uprzedzić spółdzielnię co najmniej na trzy miesiące przed dokonaniem tej czynności. W razie odpłatnego przeniesienia własności wkładu gruntowego spółdzielni przysługuje prawo pierwokupu. Nie dotyczy to przeniesienia własności wkładu gruntowego na rzecz innego członka tej samej spółdzielni posiadającego w niej wkład gruntowy. Grunt przeniesiony na włas­ność innego członka tej samej spółdzielni powiększa wkład nabywcy.

r e k l a m a

Czy spadkobierca członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej może w niej pracować?

Jeżeli zdecyduje się Pan na członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, to mając już wkład gruntowy, będzie Pan mógł w niej pracować. Według art. 155 Prawa spółdzielczego, zdolny do pracy członek spółdzielni ma prawo i obowiązek pracować w spółdzielni w rozmiarze ustalanym corocznie przez zarząd, stosownie do potrzeb wynikających z planu jej działalności gospodarczej. Przy przydzielaniu pracy członkom spółdzielnia powinna uwzględniać ich kwalifikacje zawodowe i osobiste. Oprócz członków spółdzielnia może zatrudniać także ich domowników. Poza nimi, stosownie do swoich potrzeb, może zatrudniać również inne osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

Kto płaci podatek z grunty wniesione do wkładu gruntowego rolniczej spółdzielni produkcyjnej?

Według ustawy o podatku rolnym, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest ta spółdzielnia.

dr hab. Aneta Suchoń, prof UAM
​fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a