Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy właściciel może wypowiedzieć rolnikowi umowę bezczynszowego użytkowania gruntów rolnych?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy właściciel może wypowiedzieć rolnikowi umowę bezczynszowego użytkowania gruntów rolnych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.03.2023r.

Sąsiad wydzierżawił mi 5 lat temu grunty rolne w związku z przejściem na emeryturę rolniczą. Umowa jest zawarta na 10 lat i nie przewiduje płacenia przeze mnie czynszu ani opłacania podatku. Sąsiad chce teraz odzyskać grunty, które użytkuję. Najpierw domagał się, żebym płacił mu czynsz, grożąc, że w przeciwnym wypadku zerwie umowę. Twierdził, że przy umowie dzierżawy musi być płacony czynsz, ponieważ w innym razie nie jest to dzierżawa. Teraz od tego odstąpił, ale dał mi wypowiedzenie umowy z terminem upływającym po zbiorach. Czy to jest zgodne z prawem?

Czy umowa na bezczynszowe użytkowanie gruntów jest umową dzierżawy?

Umowa, którą Pan zawarł, istotnie nie jest umową dzierżawy. Zgodnie jednak z art. 708 k.c., przepisy dotyczące dzierżawy stosuje się odpowiednio, w wypadku gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu.

r e k l a m a

Kiedy można wypowiedzieć umowę dzierżawy?

Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne. W myśl art. 704 Kodeksu cywilnego, w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Ma to zastosowanie tylko w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony. Umowy zawartej na czas oznaczony nie można wypowiedzieć przed upływem terminu, na jaki została zawarta, chyba że umowa wyraźnie przewiduje taką możliwość.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 2 kwietnia 1993 r. (sygn. akt: III CZP39/93), umowa zawarta na czas oznaczony, do której z mocy art. 708 k.c. mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące dzierżawy, nie może być rozwiązana przez wypowiedzenie w trybie art. 704 k.c.

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym?

Możliwe jest natomiast rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania ustawowych terminów wypowiedzenia, jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 667 § 2 k.c. Przepis ten odnosi się wprawdzie do najmu, ale ma zastosowanie również do umów dzierżawy, a także do bezczynszowego użytkowania.

Pierwszą z tych okoliczności jest sytuacja, gdy dzierżawca (lub użytkownik) używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem tego przedmiotu i czyni to mimo upomnień ze strony wydzierżawiającego. Druga zaś zachodzi wtedy, gdy dzierżawca (użytkownik) zaniedbuje przedmiot dzierżawy do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie.

Alicja Moroz
​fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a