Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników za wypadek w gospodarstwie?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników za wypadek w gospodarstwie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 07.04.2023r.

Pobieram emeryturę z ZUS, ale prowadzę też gospodarstwo i opłacam składki, m.in. na ubezpieczenie OC rolników. W zeszłym miesiącu kiedy szedłem nakarmić drób, poślizgnąłem się i spadłem ze schodów. Złamałem nogę. Czy należy mi się odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, w której mam wykupione ubezpieczenie OC rolników?

Czy rolnikowi należy się odszkodowanie z tytuł OC rolnika, za wypadek w gospodarstwie?

Jeżeli do wypadku nie przyczyniła się żadna osoba zamieszkująca razem z Panem (ani ewentualnie pracownik gospodarstwa), do przyznania odszkodowania, niestety, nie ma podstaw. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

r e k l a m a

Jakie są przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Przesłankami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest zatem zdarzenie o następujących cechach: zawinione zachowanie rolnika, mieszkańców lub pracowników gospodarstwa rolnego mające związek z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, którego skutkiem jest szkoda. Do powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela niezbędne jest wykazanie związku pomiędzy powstaniem szkody a posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że poszkodowany będzie miał roszczenie wobec ubezpieczyciela, jeżeli szkoda powstała w związku z działalnością rolniczą, a nie inną działalnością prowadzoną na terenie gospodarstwa lub prywatnymi celami rolnika.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 25 lutego 2016 r. (sygn. akt: I ACa 1266/15), odszkodowanie przysługuje: osobie trzeciej, na przykład gościowi gospodarstwa, w sytuacji gdy szkoda na osobie lub mieniu będzie wynikiem zawinionego zachowania rolnika, osoby zamieszkującej z rolnikiem, a ponadto zachowany będzie związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Poza powyższą sytuacją ochrona ubezpieczeniowa OC rolnika jest zróżnicowana w zależności od tego, czy zachodzi szkoda na mieniu, czy szkoda na osobie.

Wyłączona odpowiedzialność ubezpieczyciela. W jakich sytuacjach zachodzi?

Zgodnie z art. 53 wymienionej wyżej ustawy, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym.

W przypadku natomiast szkody na osobie zakres odpowiedzialności gwarancyjnej rolnika jest bardzo szeroki, co wynika z treści arty­kułu 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepis ten nie zawiera ograniczenia co do kręgu osób uprawnionych. W związku z czym odszkodowanie za szkodę na osobie przysługiwać będzie również samemu rolnikowi, jeżeli został poszkodowany przez osobę zajmującą wspólnie z nim gospodarstwo rolne, a także przez pracownika samego tegoż gospodarstwa. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Łodzi, jedyne ograniczenie kręgu osób objętych uprawnionych do odszkodowania ma miejsce w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę sam sobie, wyłącznie w wyniku własnego zachowania.

W Pana przypadku istnieje bez wątpienia związek szkody z gospodarstwem rolnym. Jeśli jednak do Pana upadku ze schodów nie przyczyniły się inne osoby wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowanie nie przysługuje.

Warto pamiętać, że na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako emeryt może Pan ubezpieczyć się w KRUS w zakresie ograniczonym do skutków wypadku przy pracy rolniczej lub zachorowania na rolniczą chorobę zawodową. Składka na takie ubezpieczenie wynosi obecnie 20 zł miesięcznie. W przypadku objęcia tym ubezpieczeniem miałby Pan prawo do odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku w wysokości 1033 zł.

Alicja Moroz
fot. Pexels

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a