Wszystkie ogłoszenia


Ogłoszenie o przetargu

Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej “Nowe Życie” w likwidacji w Rąbiniu 
Rąbiń, ul. Kościelna 6/1, 64 – 010 Krzywiń, gm. Krzywiń; woj. Wielkopolskie, tel. 510 101 093

ogłasza łączną sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego 
ofertowego całego majątku ruchomego i nieruchomego spółdzielni

I. Wykaz majątku ruchomego i nieruchomości podlegającego sprzedaży w ramach niniejszego ogłoszenia znajduje się biurze spółdzielni z którym zapoznać się można w godzinach urzędowania spółdzielni tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

II. Przetarg ograniczony jest do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia 
do nabycia nieruchomości rolnych wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku 
o kształtowaniu ustroju rolnego / t.j. Dz,U. z 2024 roku, poz. 423 /. 

III. Warunki przetargu:
• cena wywoławcza całego majątku podlegającego sprzedaży wynosi 20.000.000,00 zł, dwadzieścia milionów złotych
• warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem “PRZETARG‘’ oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 17 czerwca 2024 roku
• oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, a wadium wpłacać na jej konto w BNP Paribas Bank Polska nr. 31 2030 0045 1110 0000 0023 3220
• oferty złożone lub dostarczone przez pocztę po w/w terminie nie będą rozpatrywane
• do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz dokumenty potwierdzające możliwość uczestnictwa w przetargu o których mowa w pkt. II ogłoszenia
• otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Rąbiniu przy ulicy Kościelnej 6/1
• koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży w całości ponosi nabywca
• wydanie przedmiotu kupna – sprzedaży następować będzie sukcesywnie po zbiorach z pola nie później jednak jak do 31 października 2024 roku
• wpłacone wadium przepada w całości, gdy oferent po wyborze jego oferty uchyli się od 
zawarcia umowy kupna – sprzedaży w wyznaczonym terminie lub nie uzupełni do tego terminu pozostałej ceny nabycia
• ogłaszający przetarg zastrzega sobie wybór oferenta oraz prawo do jednostronnego unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Ogłoszenie o przetargu Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej “Nowe Życie” w likwidacji w Rąbiniu Rąbiń, ul. Kościelna 6/1, 64 – 010 Krzywiń, gm. Krzywiń; woj. Wielkopolskie, tel. 510 101 093 ogłasza łączną sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego ofertowego całego majątku ruchomego i nieruchomego spółdzielni I. Wykaz majątku ruchomego i nieruchomości podlegającego sprzedaży w ramach niniejszego ogłoszenia znajduje się biurze spółdzielni z którym zapoznać się można w godzinach urzędowania spółdzielni tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. II. Przetarg ograniczony jest do osób fizycznych i prawnych posiadających uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego / t.j. Dz,U. z 2024 roku, poz. 423 /. III. Warunki przetargu: • cena wywoławcza całego majątku podlegającego sprzedaży wynosi 20.000.000,00 zł, dwadzieścia milionów złotych • warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem “PRZETARG‘’ oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 17 czerwca 2024 roku • oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, a wadium wpłacać na jej konto w BNP Paribas Bank Polska nr. 31 2030 0045 1110 0000 0023 3220 • oferty złożone lub dostarczone przez pocztę po w/w terminie nie będą rozpatrywane • do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz dokumenty potwierdzające możliwość uczestnictwa w przetargu o których mowa w pkt. II ogłoszenia • otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 18 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Rąbiniu przy ulicy Kościelnej 6/1 • koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży w całości ponosi nabywca • wydanie przedmiotu kupna – sprzedaży następować będzie sukcesywnie po zbiorach z pola nie później jednak jak do 31 października 2024 roku • wpłacone wadium przepada w całości, gdy oferent po wyborze jego oferty uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w wyznaczonym terminie lub nie uzupełni do tego terminu pozostałej ceny nabycia • ogłaszający przetarg zastrzega sobie wybór oferenta oraz prawo do jednostronnego unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

r e k l a m a

r e k l a m a